Glandigo Law
Etnastraat 20,
4814 AA Breda
Nederland

K.V.K. 20.14.15.94

Contact formulierContracten
 
 
Glandigo Law verleent rechtshulp aan het bedrijfsleven en particulieren. Of het nu gaat om hulp bij juridische conflicten, incasso's, tegengaan van wanprestaties door derden, crediteuren- debiteurenbeheer, adviesrapporten en/ of het opstellen c.q. corrigeren van uw schriftelijke correspondentie, wij hebben de geschikte juridisch adviseur voor u. Ook zijn er enkele merkenrecht deskundigen bij ons aangesloten, en kunnen wij derhalve uw Merk registreren.

OP deze website vindt u voorbeelden van juridische documenten (voorbeeld contracten en voorbeeld brieven). Deze documenten zijn vanaf 1.15 euro per stuk te downloaden. U betaalt voor een document via Glandigolaw.com dus veel minder dan wanneer u direct zaken bij een jurist of notaris zou doen.
Alle contracten zijn onderverdeeld in 4 hoofdcategorieen; Ondernemen, Personeel, Financieel en Diverse.

Help ons onze service te verbeteren. Geef feedback! Klik hier
 
Aandeelhoudersovereenkomst
Afbetalingsregeling overeenkomst
Affiliate overeenkomst
Algemene voorwaarden
Arbitrage overeenkomst
Als u een IB-onderneming (eenmanszaak, VOF of maatschap) wilt wijzigen of inbrengen in een nieuw op te richten BV of NV, doet zich een bijzondere situatie voor. De nieuwe BV of NV is pas juridisch ondernemer als de notariële akte is ondertekend.Bedrijfsactiva Koopovereenkomst / Verkoopovereenkomst
Beeindiging vennootschap onder firmaBeëindiging Vennootschap onder Firma
Distributie overeenkomst
Domicilieadres overeenkomst
Franchise overeenkomst
Geheimhoudingsovereenkomst eenzijdige informatie
Geheimhoudingsovereenkomst wederzijdse informatie
Gouden Handdruk Stamrechtovereenkomst
Handelsagentuur Overeenkomst
Huurkoop contract
Intentieverklaring Tot oprichting B.V. - aandelenkapitaal volstort in contanten
Intentieverklaring Tot oprichting B.V. - aandelenkapitaal volstort in natura
Lease overeenkomst Auto
Licentie overeenkomst
Een management contract is een contract waarbij de operationele controle van een onderneming wordt toegekend aan een derde die de leidinggevende functie van eerstgenoemde onderneming in ruil voor een managementfee zal vervullen.Management contract
Mediation overeenkomst (bij Geschillen tussen partij A + B)
Commanditaire vennootschapOprichting commanditaire vennootschap
Oprichting maatschap
Oprichting stichting 1 bestuurder
Oprichting stichting meerdere bestuurders
Oprichting vennootschap onder firma
Opslag contract
Overdracht Aandelen Besloten Vennootschap (Bv)
Productie overeenkomst
SLA-Overeenkomst - Service Level Agreement (nederlands)
Sponsor contract
Uitsluiting Prive-gebruik Auto van de Zaak
Vastlegging statuten van een vereniging
 
 
Aannemingsovereenkomst Thuiswerker
Aanvulling Arbeidscontract Kostenvergoeding
Aanvulling Arbeidscontract Uitsluiting Prive-gebruik Auto van de Zaak
Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd    incl. Concurrentiebeding
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd    incl. Concurrentiebeding
Beëindiging Arbeidsovereenkomst - In proeftijd
Beëindiging Arbeidsovereenkomst - Wederzijdse goedbevinding
Deeltijd contract
Detachering overeenkomst
Freelance Overeenkomst
Geheimhoudingsovereenkomst Eenzijdige Informatie
Geheimhoudingsovereenkomst Wederzijdse informatie
Minimaal Maximaal Urencontract
Minimum-uren contract
Nul-uren contract
Oproep - Tijdelijke Arbeidsovereenkomst
Oproep - Voorovereenkomst constructie
Overeenkomst tussen Uitgever en Redacteur / columnist
Overeenkomst van Opdracht
Stage overeenkomst
Thuiswerk overeenkomst
 
 
 
 
De eigenaar (pandgever) verklaart de roerende goederen te verpanden aan de pandnemer, zodat laatste daarop bij voorrang een vordering kan verhalen. Verpanding hangt doorgaans samen met een andere overeenkomst.  Acte van Verpanding roerende Goederen
Overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarin laatste verklaart de schuld in delen te betalen volgens een in een vastgestelde periode bepaalde regelmaat.Afbetalingsregeling - Overeenkomst
Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een leverancier opstelt en van toepassing verklaard op elke specifieke overeenkomst die hij sluit met een afnemer.Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever haar systeem te automatiseren tegen betaling.Automatiseringsovereenkomst
Concept brief aan een geschillencommissie om uw klachten of ontevredenheden kenbaar te maken.Brief geschillencommissie
De eigenaar van een zaak leent tegen bepaalde voorwaarde (bijv. onkostenvergoeding) om niet die zaak uit aan de lener om dit goed te kunnen gebruiken. Na afloop van de periode geeft de lener het goed aan de eigenaar terug. Bruikleen overeenkomst
De verkoper neemt een bepaald product in beheer voor een aaneensluitende periode, en probeert in deze periode het product te verkopen. Consignatie contract
De verkoper neemt een bepaald product in beheer voor een aaneensluitende periode, en probeert in deze periode het product te verkopen. Expositieovereenkomst
De werkgever is wettelijk verplicht om een getuigschrift op te stellen voor medewerkers die uit dienst zijn gegaan. In het getuigschrift staat een opgave van de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de medewerker bij de werkgever werkzaam is geweest (art 7:656 BW).Getuigschriften (4 voorbeelden)
De geldverstrekker leent de lener geld, wat na een bepaalde periode moet worden terugbetaald tegen een bepaalde rente.Geldlening - Overeenkomst
De ondernemer komt met de geldverstrekker een lening overeen volgens de zogenaamde Tante Agaath regeling (fiscaal aantrekkelijk voor geldschieters aan beginnende ondernemers).Geldlening Tante Agaath - Overeenkomst
Overeenkomst tot kwijtschelding van een schuld  van Partij B aan  Partij A.Kwijtschelding Schuld - Overeenkomst
Leasecontract leaseovereenkomst lease contract lease overeenkomstLeaseovereenkomst algemeen excl koopoptie einde leaseperiode
Leasecontract leaseovereenkomst lease contract lease overeenkomstLeaseovereenkomst algemeen incl koopoptie einde leaseperiode
De eigenaar van de auto leent tegen bepaalde voorwaarde de auto uit aan de lener, die de auto na afloop van de periode aan de eigenaar teruggeeft. Leenovereenkomst Auto
Overeenkomst welke met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het uit het huwelijk tussen Partij A en Partij B geboren kind verschillende onderwerpen regelt als bv. Verzorging en opvoeding Woonplaats ouders, Financiën & Arbitrage. Omgangsregeling na Co-ouderschap
Overeenkomst welke met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het uit het huwelijk tussen Partij A en Partij B geboren kind verschillende onderwerpen regelt als bv. Verzorging en opvoeding Woonplaats ouders, Financiën & Arbitrage. Opdracht tot uitvoering en oplevering kunstwerk
De Artiest verbindt zich om ten behoeve van de Maatschappij medewerking te verlenen aan de vervaardiging van geluidsopnamenPlatencontract
Samenlevingscontract
Schenkingsovereenkomst - De ontvanger aanvaardt van de schenker het in dit contract nader genoemd product, nadat het geheel is opgeleverd en het resultaat door de ontvanger is goedgekeurd. De schenker verklaart deze aanstelling op heden te hebben aangenomen en aanvaard.Schenkingsovereenkomst
De schuldenaar verklaart een bedrag verschuldigd te zijn aan degene, die hem dat bedrag als Schuldbekentenis - Overeenkomst
De sponsor verklaart de gesponsorde een bepaald bedrag ter beschikking te stellen. Als tegen-prestatie zal de gesponsorde op door beiden afgesproken wijze de sponsor naamsbekendheid te geven.Sponsor overeenkomst
De verhuurder komt met de huurder overeen dat laatste een of meerdere kamers in het huis van de verhuurder tegen betaling huurt. Naast de kamerhuur wordt er overeengekomen dat de huurder de benodigde verzorging geniet.Verzorgingscontract
VolmachtVolmacht
 
 
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse en Engelse contracten (203)
29.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten (123)
19.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Engelse contracten (80)
19.00€
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie ondernemen (32)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie financieel (39)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie personeel (22)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie diverse (27)
9.00 €
 
Vacature,stage of deelname aan ons partnerprogramma?
Meer Info? Klik hier
Gebruik de zoekfunctie om naar de juiste pagina te navigeren
Zoekfunctie Klik hier
Bekijk hier onze contact- en of bedrijfsgegevens
Contactgegevens Klik hier
Copyright © 2011                           HomeDienstenContractenBrievenContact